Hjem / Standard betingelser
Standard betingelser

1. Oppdraget

TT-Teknikk utfører arbeidet innenfor normal arbeidstid og etter vanlig god håndverksmessig kvalitet etter NS 3420.

Endringer i oppdraget skal avtales mellom partene. TT-Teknikk skal sørge for skriftlig bekreftelse om endrings- eller tilleggsarbeider har priskonsekvens.
Med mindre annet er avtalt gis TT-Teknikk og Oppdragsgiver en gjensidig oppsigelsestid på tre måneder. Oppsigelsen skal være skriftlig.
Ved avbestilling av hele eller deler av arbeidet kan TT-Teknikk kreve erstatning for sitt økonomiske tap.

 

2. Oppdragsgivers plikter

Oppdragsgiver sikrer TT-Teknikk tilgang til tilstrekkelig strøm på stedet der arbeidet utføres.

Oppdragsgiver sørger for at TT-Teknikk har plass til biler og annet utstyr på stedet der arbeidet uføres. Dette inkluderer uhindret tilgang og fremkommelighet for alle kjøretøy, maskiner og nødvendig utstyr som benyttes i arbeidet.

Oppdragsgiver sørger for at TT-Teknikk får tilstrekkelig tilgang til områder nødvendig for utførelsen av tjenesten.
Oppdragsgiver skal sørge for at kontraktsytelsen eller ting knyttet til denne, ikke blir benyttet under TT-Teknikks utførelse, med mindre slik bruk er godkjent av TT-Teknikk.

 

3. Fremdrift

TT-Teknikk skal holde Oppdragsgiveren løpende orientert om kontraktarbeidets fremdrift. Hindres fremdriften av forhold Oppdragsgiver har ansvaret for, skal TT-Teknikk varsle Oppdragsgiver skriftlig om hindringen.

 

4. Vederlag

Alle priser er oppgitt eksklusiv moms med mindre annet er skriftlig avtalt. Dette gjelder ikke for avtaler der Oppdragsgiver skal anses som en forbruker.
Er det gitt et prisoverslag kan TT-Teknikk ikke kreve en totalpris som overstiger 15 % av overslaget. Dette gjelder ikke:

  • Mengdeendringer.
  • Poster hvor TT-Teknikk i tilknytning til overslaget har tatt konkrete forbehold,
  • Økning i pris som skyldes endringer eller tillegg.
    Når ikke annet er avtalt skal betaling skje netto per 14 dager. TT-Teknikk kan foreta kredittsjekk i forbindelse med avtaleinngåelse.

TT-Teknikk har rett til å kreve særskilt prisregulering dersom uforutsette økninger påvirker forutsetningen for den angitte pris, og TT-Teknikk som en følge av dette anser det nødvendig med en prisregulering.

TT-Teknikk har videre adgang til å regulere priser for lønns- og prisstigning (LPS-regulering) i tilfeller hvor oppstart av arbeid skjer mer enn 12 måneder etter tilbudsdato og dette ikke skyldes forhold TT-Teknikk er ansvarlig for.

 

5. ANSVARSBEGRENSNINGER

TT-Teknikks erstatningsansvar begrenses oppad mot tilbudet/kontraktens pålydende.

 

6. HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Oppdragsgiveren har ansvar i forhold til helse, miljø og sikkerhet, se byggherreforskriften av 21. april 1995 nr. 377. Med mindre annet er avtalt, er TT-Teknikk utpekt som koordinator for arbeidsmiljøspørsmål under gjennomføringen av prosjektet. TT-Teknikk skal i den forbindelse i samsvar med byggherreforskriften sørge for plan for sikkerhet og helse, og om nødvendig sende forhåndsmelding.
Før TT-Teknikk forlater arbeidsplassen, skal Oppdragsgiver varsles og om mulig besiktige arbeidsplassen.

 

7. SÆRLIGE BETINGELSER

TT-Teknikk tar forbehold mot uforutsette endringer ved utførelse av tjenesteytelsen som TT-Teknikk ikke med rimelig grunn kunne regne med ved avtaleinngåelsen. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, blant annet at kabler, ledninger og andre konstruksjoner i grunnen er der de skal være og tåler forutsatte påkjenninger.
For løpende ytelser forbeholder TT-Teknikk seg adgangen til årlige justeringer av prisene per 1. mai, med mindre annet er avtalt. Dette i henhold til endringer i råvarepriser, valutaendringer, generell kostnadsutvikling og/eller endringer i deponeringsavgifter. Oppdragsgiver dekker alle offentlige gebyrer og avgifter knyttet til tiltaket.
Andre forbehold kan følge av avtale med Oppdragsgiver.

© 2022 TT-Teknikk AS. All rights reserved.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å analysere trafikken vår og gjøre nettstedet bedre. Ved å klikke "Godta alle", samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. For mer informasjon kan du lese vårpersonvernerklæring.